Sản phẩm & dịch vụ

Môi giới chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm chứng khoán có cấu trúc do công ty chứng khoán phát hành và niêm yết, có các đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn trên thị trường phái sinh, khi người sở hữu chứng quyền sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán. Chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác định trước hoặc tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

 

  • Chứng khoán cơ sở có thể là cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu hoặc ETF đáp ứng các tiêu chí của Ủy ban Chứng khoán nhà nước
  • Trong thời gian đầu, chứng khoán cơ sở sẽ là các cổ phiếu thuộc danh mục cổ phiếu thành phần VN30 và đáp ứng một số tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và kết quả hoạt động kinh doanh

 

Vai trò của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư SUN

 

  • Là tổ chức phát hành: quyết định các thông số phát hành của từng chứng quyền, bao gồm: chọn lựa cổ phiếu để làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền, xác định các điều khoản của chứng quyền (bao gồm giá thực hiện, thời gian đáo hạn, tỷ lệ chuyển đổi,...) ấn định giá phát hành và khối lượng phát hành. Tổ chức phân phối chứng quyền cho nhà đầu tư, đăng ký niêm yết và lưu ký các chứng quyền này trên HOSE và VSD.
  • Là tổ chức tạo lập thị trường: thực hiện nghĩa vụ yết giá hai chiều (mua/bán) cho các chứng quyền do HSC phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) . Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ tạo lập thị trường của HOSE để đảm bảo về thanh khoản cho các chứng quyền sau khi niêm yết.
  • Là tổ chức phòng ngừa rủi ro: thực hiện các giao dịch mua/bán chứng khoán cơ sở (hoặc các chứng khoán có cùng chứng khoán cơ sở) cho mục đích phòng ngừa rủi ro cho số chứng quyền đã bán cho nhà đầu tư.
  • Là tổ chức thanh toán chứng quyền: thực hiện thanh toán bằng tiền hoặc chứng khoán cơ sở khi nhà đầu tư thực hiện quyền hoặc khi chứng quyền bị hủy niêm yết.

 

Custom loading...